عنوان : مطالعه ارتباط بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد نراق 

دانشکده مدیریت- گروه  مدیریت دولتی

پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسي ارشد

“M.A”

گرايش تشکیلات و روشها

عنوان: 

مطالعه ارتباط بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

استاد راهنما :

آقای دکتر زین العابدین امینی سابق

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول ، كليات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 4
1-3 -اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-4-اهداف پژوهش 9
1-5- فرضیه های پژوهش 9
1-6- قلمرو پژوهش 10
1-7- متغیرهای پژوهش 10
1-8-تعریف متغیرهای پژوهش 10
فصل دوم،ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول:طراحی شغل
2-1مقدمه 15
2-2- تكامل طراحي شغل 16
2-3-اثر تفکرات عقلایی اولیه 20
2-4-نگرشهای(مکاتب فکری) مختلف نسبت به طراحی شغل 22
2-5-روش های مختلف طراحی شغل 27
2-6-مزایای احتمالی چرخش شغلی 34
2-7-غنی سازی شغلی 35
2-8-توانمندسازی 41
2-9-برنامه های توانمندسازی 44
2-10- تفاوت بین تجزیه شغل و طراحی شغل 45
2-11-طراحی شغل و عملکرد 47
2-12- مدل ویژگی های شغل 48
2-13-نقایص مدل ویژگی های شغل 52
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
2-14-گروه های کاری منسجم

54 2-15-گروه های کاری خودمختار

55 2-16-نقدی بر تئوری و پژوهشهای موجود

58 2-17-اقتضائات

63 2-18-فن آوری اطلاعاتی و اشکال جدید کار

65 بخش دوم:عملکرد

2-19- مقدمه

70 2-20-سابقه مدل Achieve

80 2-21-بهره گیری از مدلAchieve

82 2-22- مروری بر تحقیقات

86 2-23- مدل مفهومی پژوهش

101 فصل سوم، روش پژوهش

3-1- مقدمه

104 3-2- نوع پژوهش

104 3-3- جامعه آماري پژوهش

105 3-4- نمونه و روش نمونه گیری

105 3-5- ابزارهاي گردآوري اطلاعات

106 3-6- اعتبار و روایی

107 3-7. روش اجرای پژوهش

108 3-8. روشهاي آماري 

109 فصل چهارم، تجزيه و تحليل داده ها

4-1.مقدمه

111 4-2. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

112 4-3. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

116 4-4-مطالعه نرمال بودن

118 4-5. تحليل نتايج

119 فصل پنجم ، بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه

129 5-2- اختصار فرایند توصیفی پژوهش

130 5-3-نتایج حاصل از تحلیل استنباطی فرضیه ها

133 5-4- محدوديت هاي پژوهش 

134 5-5- پیشنهادات پژوهش

137 فهرست منابع

140 پيوست ها

149

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزء پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت رسیدن به این هدف، از بین جامعه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه نمونه­ای به تعداد 125 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه­های عملکرد شغلی صالحی(1382) (پایایی 87/0 در این پژوهش) و پرسشنامه طراحی شغل محقق ساخته(پایایی توضیح شغل،73/0 و احراز شغل86/0) بر روی آن­ها به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بین طراحی شغل(شرایط احراز شغلی و توضیح شغلی) با عملکرد شغلی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت، به این شکل که با افزایش در نظر داشتن طراحی شغلی به میزان عملکرد شغلی کارکنان نیز افزوده  گردید. با این تفاصیل نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که شرایط احراز شغل با 2/19 درصد بالاترین تأثیر را در واریانس عملکرد شغلی کارکنان بر عهده دارد و این رقم در خصوص توضیح شغل به 4/7 درصد کاهش پیدا نمود.

کلیدوازگان: طراحی شغل، توضیح شغل، شرایط احراز شغل ، عملکرد شغلی

 1-1. مقدمه

هر سازماني داراي هدفهاي خاصي می باشد و به مقصود نيل به اهداف، سازمان داراي وظايف و مسئوليت هايي می باشد كه اين وظايف ومسئوليت­ها بايد ميان كاركنان سازمان تقسيم گردد تا با انجام آنها اهداف سازمان محقق گردد. شغل كوچكترين بخش وظايف­ومسئوليت­هاي سازمان می باشد كه از نظر سازماندهي مورد بهره گیری قرار مي­گيرد و به كاركنان محول مي گردد. به اين نحو، اثر و اهميت مشاغل يك سازمان در نيل به هدفهاي آن سازمان مشخص مي گردد و بدين جهت تجزيه شغل در سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.

اصولاً اداره امور استخدامي و تحقق هدفهاي پرسنلي مستلزم تحقيق، مطالعه و شناسايي انواع مشاغل يك سازمان و تهيه توضیح شغل و شرايط احراز مشاغل آن سازمان می باشد كه از طريق كاربرد روشهاي تجزيه شغل و طبقه بندي مشاغل صورت مي پذيرد. در واقع شغل سنگ اول و مبناي كار ادارات كارگزيني می باشد، و تجزيه شغل بهترين نقطه شروع براي شناسايي دقيق و صحيح يك سازمان و اعمال اصول و وظايف مديريت امور كاركنان به شمار مي رود. لذا بايد در شروع کار مشاغل يك سازمان به خوبي شناخته شوند. مشاغل حكم آجرها و مصالح يك بنا را دارد كه سازمان ناميده مي گردد (كاظمي1380؛48).

از سوي ديگر شغل و شاغل دو روي يك سكه و لازم و ملزوم يكديگرند و هر كدام بدون ديگري مفهوم ندارد. هر تحليلي از پيوند ميان شغل و شاغل در هر شغلي نشان مي دهد كه مسائل بهره وري و كيفيت زندگي كاري تا اندازه اي برخاسته از شيوه طراحي شغل ها می باشد. طراحي شغل بر پايه خصوصياتي كه ويژه و يگانه هر سازمان و كاركنان آن می باشد به فراهم آوردن مجموعه اي از مقصودها، ويژگيهاي كار و وظيفه هایي در آن فضاي معين و معلوم سازماني مي انجامد. طراحي شغل نوعي كار همراه با آفرينش می باشد.

تحليل شغل فرايند تعريف و تثبيت جنبه هاي گوناگوني از شغل می باشد كه مقصودها، ويژگيهاي كار، وظيفه هاي كار، رفتار، مهارتها و تواناييهاي بايسته را در فضاي معلوم و معين سازماني در بر مي گيرد. تحليل شغل نوعي كار همراه با پژوهش می باشد. تحليل شغل اغلب به دو موضوع اصلي مي انجامد: يكي توضیح شغل و ديگري شرايط احراز شغل كه هر دو به عنوان مبنايي مهم در طراحي شغل مي باشند (دولان و شولر 1379؛85).

1-2. بيان مسئله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرچشمه خلاقيت در سازمانها بشمار مي طریقه و والاترين جايگاه را در امر توسعه دارند. موفقيت سازمانهاي امروزي در تحقق بخشيدن به اهدافشان در گرو نيروي انساني كارا و كارآمدي مي باشد كه در اين سازمانها هست.

نيروي انساني در سازمان براي آنكه بتواند به بهترين نحو ممكن وظايف خود را انجام دهد مي بايست از شغل خود ونيز وظايف محوله و حوزه فعاليت و آزادي اقدام خود رضايت كامل را داشته باشد و تنها در صورت حصول اين رضايت می باشد كه عملكرد كاركنان در سازمان رشد قابل توجهي چه به لحاظ كيفي و چه به لحاظ كمي خواهد داشت.

از این رو طراحي شغل در سازمان متأثر از موارد زيادي مي باشد و همچنين بر موارد بسيار زيادي نيز تأثيرمي گذارد و در واقع با آنها ارتباط دارد كه از اين جمله عملكرد كاركنان می باشد. طراحي شغل مانند مواردي مي باشد كه همواره ارتباط تنگاتنگ و موثري با نيروي انساني سازمان دارد و در واقع شغل هر فرد اولين مقوله اي می باشد كه فرد در سازمان با آن ارتباط دارد. از همين رو سازگاري ميان شاغل و شغل از مهمترين و كليدي ترين مواردي مي باشد كه همواره مي بايست در سازمانها مورد توجه قرار گيرد. هماهنگي ميان شاغل و شغل بايستي با جزئيات بيشتر مورد ملاحظه قرار گيرد. نيروي انساني توانايي ها و خواسته هاي شخصي دارد و شغل از شرايطي برخوردار می باشد كه مي توان آن را بر حسب توانايي هاي مورد نياز و ويژگيهاي شغل توضيح داد(حاجي كريمي، رنگريز 1379؛68).

طراحي شغل ازجمله موارد كاربرد نتايج تجزيه و تحليل شغل مي باشد كه عبارت می باشد از تلفيق و تركيب اجزاي لازم و با معني شغل با ويژگيهاي شاغلين براي ايجاد پست هاي سازماني آنچنان كه آن پست ها بتوانند انتظارات كاركنان و مديريت را فراهم آورند.(ابطحي 1381؛50)

توضیح شغل و شرايط احراز شغل مانند مؤلفه هاي حاصل از تجزيه و تحليل شغل مي باشند كه در طراحي شغل مورد بهره گیری قرار مي گيرند. در واقع ابزار و اجزا طراحي شغل، توضیح شغل و شرايط احراز مي باشد( سعادت 1375؛38). توضیح شغل عبارت می باشد از يك فهرست جامع و بيان واقع از كيفيت وظايف و مسئوليت هاي يك شغل به نحوي كه ويژگيهاي شغل در آن مشخص مي گردد. در توضیح شغل روشن مي گردد كه شاغل آن چه وظايفي را  با چه اختيارات و امكانات در ارتباط با چه مسائلي و زير نظر چه كسي بايد انجام دهد( كاظمي 1380؛59). شرايط احراز شغل نيز توضیح حداقل شرايطي می باشد كه متصدي شغل بايد دارا باشد تا بتواند با موفقيت از عهده كار برآيد.( سعادت ،1375؛40)

توضیح شغل و شرايط احراز هر يك داراي شاخص ها و اجزا تشكيل دهنده (مؤلفه هاي) متفاوتي مي باشند. نظر به اينكه استانداردي مشخص و ثابت در ارتباط با اجزاء تشكيل دهنده توضیح شغل و شرايط احراز وجود ندارد و نويسندگان مختلف به زعم خود شاخصهاي متفاوتي را براي آنها در نظر گرفته اند، در اين پژوهش نيز مؤلفه هاي مورد نظر از تلفيق و تركيب شاخصهاي یاد شده توسط انديشمندان مختلف و آنهايي كه ارتباط بيشتري با عملكرد دارند انتخاب گرديده اند.

همچنين جهت سنجش عملكرد كاركنان و عملياتي كردن آن از مدل هرسي و گلداسميت تحت عنوان الگوي اچیو[1] كه شامل هفت متغير 1) توانايي 2) وضوح (درك تأثیر) 3) كمك (حمايت سازمان) 4)انگيزه(تمايل) 5) ارزيابي ( آموزش و بازخورد عملكرد) 6) اعتبار و7) محيط بهره گیری مي گردد.

هر چند موارد بسيار زياد ديگري در سازمان هست كه بر عملكرد كاركنان تأثير مي گذارد ولي آن چیز که كه در اين پژوهش مد نظر محقق می باشد ارتباط اي می باشد كه طراحي شغل با عملكرد كاركنان دارد و در واقع سؤال اساسي تحقيق عبارت می باشد از اينكه:

آيا بين طراحي مناسب شغل و عملكرد كاركنان ارتباط معني داري هست؟ اگر ارتباط اي هست، اين ارتباط چگونه و به چه ميزان می باشد؟

اميد می باشد كه انجام اين تحقيق باعث گردد كه اهميت موضوع طراحي شغل بيش از پيش براي مسؤلان سازمان هويدا گردد و موجبات توجه لازم و كافي را به اين موضوع فراهم نمايد.

1-3. اهميت تحقيق

براي باز گو كردن اهميت هر تحقيق بايد به فوائد و آثاري كه آن تحقيق مي تواند در سازمان مربوطه و همچنين در روشن كردن سئوالات اصلي پژوهش داشته باشد توجه كرد.

منابع انساني مهمترين منبع در هر سازمان محسوب مي گردد و همچنين هر سازمان داراي يكسري اهداف بلند مدت و كوتاه مدت مي باشد كه در راستاي تحقق آنها پاره اي وظايف و فعاليت ها در سازمان انجام مي پذيرد. از طرف ديگر انسانها داراي نيازهاي مختلفي هستند كه عدم برآورده ساختن هر يك از آنها از سوي سازمان بر حسب اهميتي كه آن نياز براي شخص خاص دارد مي تواند موجب نارضايتي فرد گردد و در پي آن نيز كارايي و اثربخشي فرد در سازمان كاهش مي يابد كه اين در واقع همان كاهش بهره وري می باشد. شغل افراد در سازمان يكي از مواردي مي باشد كه مي تواند پاسخگوي برخي از نيازهاي آنها باشد و چنانچه مشاغل در سازمان بدرستي طراحي نشوند بگونه اي كه نتواند پاسخگوي اين نيازها باشد آنگاه باعث بروز پاره اي از نارضايتي ها مي گردد كه متعاقباً بر روي عملكرد كاركنان تأثير منفي خواهد گذاشت.

يكي از ملاحظات اساسي در طراحي شغل هماهنگي نياز سازمان با نيازهاي فردي و گروهي نيروي انساني می باشد و در واقع هدف طراحي شغل وحدت بين شاغل و شغل مي باشد. و چنانچه اين طراحي شغل با دقت و وسواس لازم صورت بگيرد بگونه اي كه بتواند اين وحدت را حاكم نمايد آنگاه مي تواند منجر به افزايش رضايت كاركنان گردد كه اين امر نيز مي تواند منجر به افزايش بهره وري نيروي انساني گردد.

از سوي ديگر طراحي شغل موجب مي گردد كه نحوه بجای آوردن وظايف از حيث تقدم، تأخر، زمانبندي، اهميت و اختيار و… ساماندهي گردد و بر اساس قاعده به نظم درآيد و در غير اينصورت هر شخصي كار خود را بدون در نظر داشتن ديگران و مهمتر از همه بدون در نظر داشتن اهداف سازمان انجام مي دهد (حاجي كريمي، رنگريز 1379؛68).

بنابراين با در نظر داشتن اين مطالب كه هر سازمان مي بايست به نيروي انساني خود توجه كافي مبذول داشته باشد و نيز به ساختار دهي مشاغل خود نيز به حد كافي توجه نمايد لذا طراحي شغل تنها موردي می باشد كه مي تواند اين دو موضوع را بطور همزمان مورد توجه قرار دهد و از اين طريق بر عملكرد كاركنان در سازمان تأثير بگذارد.

اين پژوهش كوششي می باشد در بيان ارتباط اي كه بين طراحي شغل و عملكرد كاركنان هست و ممكن می باشد ضرورت طراح شغل و طراحي مجدد شغل را در سازمان نشان دهد.

نكته ديگري كه مي بايست به آن تصریح نمود اين می باشد كه موضوع طراحي شغل علي رغم اينكه موضوع تازه اي در ادبيات مديريت و ساختار نيست ولي متأسفانه در كشور ما به اندازه كافي به اين موضوع پرداخته نشده می باشد و در اين زمينه آنطور كه شايسته می باشد تحقيق بعمل نيامده می باشد. مع هذا اميد می باشد كه با انجام اين تحقيق گامي هر چند بسيار كوچك در جهت در نظر داشتن اين موضوع برداشته گردد و بر دانش موجود در اين زمينه قدري افزوده گردد.

1-4. اهداف پژوهش

الف)هدف کلی

هدف اساسي پژوهش حاضر تبيين ارتباط بين طراحي شغل و عملكرد كاركنان و تأثيري می باشد كه اجزاي تشكيل دهنده طراحي شغل  بر روي عملكرد كاركنان مي گذارد و همچنين بررسي نوع ارتباط مي باشد.

تعداد صفحه :178

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان